שירותים

מאמרים אחרונים

מילון מונחים

משכנתא

שעבוד נכס מקרקעין ע"י בעל הזכויות במקרקעין, לטובת הבנק, כערובה לקבלת הלוואה.
שתי מטרות עיקריות להלוואת משכנתא; הלוואה לדיור והלוואה שאינה לדיור.

הלוואה לדיור

מיועדת לרכישה/בנייה/הרחבה/שיפוץ נכס מגורים.
רכישת מגרש עליו ייבנה נכס מגורים.
פירעון חלקי או מלא של הלוואה לדיור – מחזור.

הלוואה שאינן לדיור

הלוואות לנכס מניב לרכישה או שיפוץ של משרד/חנות/קליניקה.

הלוואה לכל מטרה

הלוואות למטרות צרכניות, ללווים פרטיים בלבד.
לדוגמא: מימון ארועים, הוצאות רפאויות, וכסוי חובות.

מגזרי הלוואות

הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן
הלוואות שקליות לא צמודות
הלוואות צמודות מט"ח.

סוגי המסלולים:
הלוואה צמוד למדד בריבית קבועה
שיעור הריבית נקבע ביום מתן ההלוואה ונשאר קבוע לאורך כל חיי ההלוואה.
מועדי שינוי הריבית : אחת ל 13 חודש,שנתיים,שלוש, חמש ועשר שנים. לתקופה של עד 30 שנה.
שיטת החזר בהלוואות צמודות מדד-שפיצר
סכום ההחזר קבוע, מרכיב הקרן שונה בכל תשלום.
הלוואה לא צמודה בריבית קבועה
עלות וההחזר על ההלוואה נקבעים ביום מתן ההלוואה. ההלוואה משולמת בתשלומים חודשיים של קרן וריבית החל מהתשלום והראשון.
הלוואה לא צמודה בריבית משתנה
הלוואה לא צמודה ובה הריבית נקבעת לתקופה הראשונה בלבד ותשתנה אחת לתקופה שתיקבע מראש.
הלוואה על בסיס ריבית הפריים – הלוואה המבוססת על ריבית הפריים, כפי שמפורסמת על ידי בנק ישראל אחת לחודש.
עלות ההלוואה – ריבית הפריים בתוספת/או הפחתה של מרווח שנקבע ביום מתן ההלוואה.

הלוואה צמוד למדד בריבית קבועה

שיעור הריבית נקבע ביום מתן ההלוואה ונשאר קבוע לאורך כל חיי ההלוואה.
מועדי שינוי הריבית : אחת ל 13 חודש,שנתיים,שלוש, חמש ועשר שנים. לתקופה של עד 30 שנה.

שיטת החזר בהלוואות צמודות מדד-שפיצר

סכום ההחזר קבוע, מרכיב הקרן שונה בכל תשלום.

הלוואה לא צמודה בריבית קבועה

עלות וההחזר על ההלוואה נקבעים ביום מתן ההלוואה. ההלוואה משולמת בתשלומים חודשיים של קרן וריבית החל מהתשלום והראשון.

הלוואה לא צמודה בריבית משתנה

הלוואה לא צמודה ובה הריבית נקבעת לתקופה הראשונה בלבד ותשתנה אחת לתקופה שתיקבע מראש.

הלוואה על בסיס ריבית הפריים

הלוואה המבוססת על ריבית הפריים, כפי שמפורסמת על ידי בנק ישראל אחת לחודש.

עלות ההלוואה

ריבית הפריים בתוספת/או הפחתה של מרווח שנקבע ביום מתן ההלוואה.

הלוואות צמודות מט"ח
ריבית הלוואת צמודות מט"ח

הריבית בהלוואה נקבעת על בסיסי הלייבור, ובתוספת מרווח קבוע הנקבע ביום מתן ההלוואה ונשמר לאורך כל חיי ההלוואה.

הלוואות גישור

הלוואת לתקופה של עד 36 חודש.
תשלום חודשי של ריבית בלבד ותשלום הקרן מתבצע נעשה בתום תקופת ההלוואה.

מסלולי הלוואת גישור

הלוואות צמוד מדד,הלוואות שקליות לא צמודות על בסייס הפריים, וריבית קבועה לא צמודה (קל"צ) , הלוואות צמודות מט"ח על בסיסי ריבית הליבור.

הלוואת זכאות
גובה המשכנתא

נקבע על פי ניקוד אישי. בדיקת זכאות אישית ניתן לפנות לבנק לצורך חישוב הזכאות. מחשבונים מופיעים גם באתרים שונים.

תמהיל משכנתא שיקולים

הוראות ומגבלות בנק ישראל, המבנה הפיננסי של ההלוואה, שיקולים אישיים של הלקוח.
הוראות ומגבלות בנק ישראל: הגבלת חלק ההלוואה לדיור בריבית משתנה, הגבלת שיעור המימון בהלוואות לדיור, הגבלה בנושא שיעור ההחזר מתוך ההכנסה, והגבלה על תקופת הפירעון.

מבנה פיננסי של ההלוואה

שיעור ההון העצמי של הלקוח ושיעור המימון הנדרש. תקופת ההלוואה בשנים.

שיקולים אישיים בהלוואת משכנתא
הוראת בנק ישראל משקלי סיכון בהלוואה

בהלוואה לדיור שבה שיעור המימון עד 45% מימון משקל סיכון 35%
בהלוואה לדיור שבה שיעור המימון מעל 45% ועד 60% – משקל הסיכון יהיה 50%.
בהלוואה לדיור בה שיעור המימון עולה על 60% מימון – משקל הסיכון יהיה 75%.
בהלוואה לדיור שסכומה עולה על חמישה מיליון – משקל הסיכון יהיה 100%.

מגבלות שיעור יחס החזר מהכנסה

אין לאשר או לבצע הלוואה לדיור כאשר שיעור ההחזר החודשי של ההלוואה מתוך סך ההכנסות החודשיות לתא משפחתי עולה על 50%.
בהלוואות לדיור, בהן "שיעור ההחזר מההכנסה" עולה על 40% (לא יותר מ 50% משקל סיכון 100%. ומכאן הריביות תהיינה גבוהות במיוחד.

תקופת ההלוואה

תקופת הלוואה מקסימלית 30 שנה.

ערב/לווה נוסף

במקרים בהם יכולת ההחזר של הלווה אינה עומדת במגבלות בנק ישראל , (עד 40%) ניתן להכניס להלוואה בן משפחה מדרגה ראשונה. ניתן להכיר עד ממחצית ההכנסות של הערב/הלווה הנוסף. במקרה של בן/בת זוג ניתן להכיר ב 100% מההכנסה.

לתיאום פגישת ייעוץ חינם